REZYGNACJA ZE SZKOŁY MUZYCZNEJ – WNIOSEK RODZICA

https://www.smzegocina.pl/wp-content/uploads/2022/10/procedura-rezygnacji-ucznia.pdf

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH

https://www.smzegocina.pl/wp-content/uploads/2023/11/2-1-regulamin-wypoyczania-instrumentow-muzycznych-skonwertowany-Automatycznie-zapisany.pdf

REGULAMIN ZWOLNIENIA Z OPŁAT ZA WYPOŻYCZONY INSTRUMENT

https://www.smzegocina.pl/wp-content/uploads/2023/03/REG..pdf

REGULAMIN ZASAD PRZEBYWANIA UCZNIÓW, RODZICÓW, NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNYCH NA TERENIE SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W ŻEGOCINIE, OBOWIĄZUJĄCY W OKRESIE OD 01 WRZEŚNIA 2020 r. W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19

/wp-content/uploads/regulamin-covid-19-1.pdf

REGULAMIN WYCIECZKI SZKOLNEJ

/wp-content/uploads/dokumenty-szkoy/regulamin-wycieczki-szkolnej.docx

ROZPORZĄDZENIA I ZARZĄDZENIA DOTYCZĄCE SZKÓŁ ARTYSTYCZNYCH

https://prawo.cea-art.pl/rozporzadzenia-i-zarzadzenia/

PROGRAM WYCHOWAWCZY
/wp-content/uploads/pliki-pdf/program-wychowawczy-szkoy-muzyc.pdf

ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY Z DNIA 30. SIERPNIA 2013 R. W SPRAWIE ZAPEWNIENIA ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW NA TERENIE SZKOŁY
/wp-content/uploads/rekrutacja/zarzdzenie-dyrektora-szkoy-z-dnia-30.sierpnia-2013-r.-w-sprawie-zapewnienia-zdrowia-i-bezpieczestwa-uczniow-na-terenie-szkoy..pdf

KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA, PRZYJĘTA PRZEZ ZGROMADZENIE OGÓLNE NARODÓW ZJEDNOCZONYCH DNIA 20 LISTOPADA 1989R. (Dz. U. z 1991 r. poz. 526, z 2000 r. poz. 11, z 2012 r. poz. 1333 oraz z 2013 r. poz. 677)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19911200526/T/D19910526L.pdf

gdpr-image
W celu zapewnienia wyższej jakości usług na tej stronie użyto plików cookie.
Skip to content